Genomförda utbildningar och workshops

Användning och spridning av presentationsbilder från Stramas hemsida
De slutsatser och budskap som förmedlas i föreläsningar och presentationer är författarnas egna.
Materialet får användas fritt vid undervisnings- och utbildningstillfällen där deltagaravgift inte tas ut, men får inte användas i kommersiellt sammanhang utan särskild överenskommelse. Tag kontakt med Strama angående detta.
Material som laddats ner från Stramas hemsida skall användas med tydlig källhänvisning.

Strama – Svebardag 10 november 2021

Gemensamt möte för representanter från landets kliniska mikrobiologiska laboratorier respektive Strama.

Under årets Svebar/Strama-möte presenterades och diskuterades vad mer vi kan göra med Svebar, olika typer av rapporter samt en diskussion om standardiserade artnamn. Dessutom nya och kommande EUCAST-brytpunkter och var vi är med Svebar 2.0.

Stramas höstmöte 8-9 november 2021

Internatet (tidigare kallat ordförandedagarna) riktar sig till de lokala Stramagrupperna och sker i samverkan med Folkhälsomyndigheten.

Mötet genomfördes i år digitalt i två halvdagar.

Programmet innehöll nyheter från NAG Strama och Folkhälsomyndigheten
men framför allt syftade det till att ge möjlighet till utbyte och dialog mellan regionala Stramagrupper.

Stramadagen 19 maj 2021

Dagen arrangerades 19 maj 2021 av Stramanätverket, Folkhälsomyndigheten och Nationella Strama med flera bidrag från lokala Stramagrupper.

Vi har samlat presentationerna från utbildningsdagen nedan

Svebar/Stramadagen 14 november 2019

Workshop om antibiotikaresistens med fokus på blododlingar. För tredje året har representanter från landets kliniska mikrobiologiska laboratorier och Strama möts i en gemensam workshop.
Dagens innehåll var antibiotikaresistens med fokus på blododlingar.

Se även inspelningar från tidigare år Workshop resistensdata 2017 och 2018
Finns under fliken Filmer och webbutbildningar

Stramadagen 2019

Dagen arrangerades 22 maj 2019 av Stramanätverket, Folkhälsomyndigheten och Nationella Strama med flera bidrag från lokala Stramagrupper.

Innehåll från dagen
Nya behandlingsrekommendationer för öppenvård
Resultat från behandlingsstudie om tonsillit
Ny veterinärmedicinsk EU-lagstiftning och dess konsekvenser
Uppdatering kring antibiotikaronder
Ökande resistens mot Ciprofloxacin hos E. coli i blod – konsekvenser för behandling?Dessutom ger Danilo Lo Fo Wong från WHO:s Europakontor en uppdatering kring arbetet som sker på internationell nivå för att begränsa antibiotikaresistens utbredning och konsekvenser.
Dessa punkter och många fler diskuterades under dagen. I vanlig ordning presenterades lokala bidrag som visade goda exempel på allt arbete som görs.

Workshop Antibiotikaronder på sjukhus 5 februari 2019

Antibiotikaronder på utvalda sjukhusavdelningar är ett långsiktigt och prioriterat område för Nationella Strama och vi vet att många av er arbetar med det i praktiken.
Workshop med fokus på erfarenhetsutbyte när det gäller utförande och uppföljning.

Workshop om antibiotikaresistensdata ur ett empiriskt behandlingsperspektiv 22 november 2018

Inspelning från dagen

Antibiotikaforum 2018

Antibiotikaforum hölls den 15 november 2018 och är en möjlighet för intresserade från alla sektorer att mötas och utbyta kunskap och erfarenheter.

Årets tema är Förebyggande insatser!

Material från dagen finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Antibiotikaforum 2017

Material från Antibiotikaforum på Europeiska antibiotikadagen 18 november 2017

Länk till Folkhälsomyndigheten – antibiotikaforum

Regional workshop om svenska HALT v 38 och 39 2017

Svenska HALT är en punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner, antibiotikaanvändning och riskfaktorer på särskilt boende. Syftet med mätningen är att stödja det lokala arbetet med att förebygga infektioner förvärvade på särskilt boende samt att optimera antibiotikaanvändningen.
En målsättning med dagen är att deltagarna kan organisera och genomföra en effektiv och välplanerad HALT-mätning. Syftet med workshoparna är att motivera alla kommuner att delta i den årliga mätningen Svenska HALT samt att stimulera till användning av resultaten i ett systematiskt förbättringsarbete.
Vid dessa workshops ges en bakgrund till mätningen och återkoppling av resultat. Erfarenheter av genomförande av mätning och förbättringsarbete presenteras och diskuteras genom goda exempel från verksamheter.

Årets tema var sår och arrangerades på fyra orter under veckorna 38-39.

Inspelning av workshop finns att tillgå på SKLPlay

Du kan då välja att se hela dagen eller ett separat avsnitt.

Svenska HALT – Folkhälsomyndigheten

Workshops antibiotikaronder på sjukhus

Strukturerad uppföljning av antibiotikabehandling på sjukhus via antibiotikaronder är en viktig del av Antimicrobial Stewardship.
Workshopen innehöll en beskrivning av Antimicrobila Stewardship, Fredrik Resman från Malmö presenterade sina och Skånes erfarenheter av antibiotikaronder. Workshoparna innehöll även diskussion om målsättning, praktiskt genomförande, planering och ekonomi.
Göteborg 22/11, Jönköping 23/11, Stockholm 7/12 och Umeå 8/12

Antibiotikaforum 2016

Stramadagen 11 maj 2016