Genomförda utbildningar och workshops

Användning och spridning av presentationsbilder från Stramas hemsida
De slutsatser och budskap som förmedlas i föreläsningar och presentationer är författarnas egna.
Materialet får användas fritt vid undervisnings- och utbildningstillfällen där deltagaravgift inte tas ut, men får inte användas i kommersiellt sammanhang utan särskild överenskommelse. Tag kontakt med Strama angående detta.
Material som laddats ner från Stramas hemsida skall användas med tydlig källhänvisning.

Stramadagen 25 år 15 maj 2024

Hurra hurra, så festligt det blev! Över 150 deltagare var med och firade den 25:e Stramadagen med bästa möjliga inramning i strålande sol på Hasselbacken, Djurgården, Stockholm. Närvarade gjorde även HKH Kronprinsessan Viktoria samt Socialminister Jakob Forssmed. Vi hade även eminent besök av vår inbjudna talarpanel Otto Cars, Tinna Åhrén, Lars, Blad, Malin André och Johan Struwe.

Här nedan hittar du program samt presentationer från dagen (läggs upp allteftersom).

Program Stramadagen 15 maj 2024

Stramas höstmöte 27-28 november 2023

Det årliga mötet ägde rum den 27-28 november på Villa Källhagen i Stockholm och arrangerades i vanlig ordning av Nationella Strama i samarbete med Folkhälsomyndigheten. Vi tackar för fin samvaro och många goda diskussioner samt den goda uppslutningen av representanter från våra regionala stramagrupper!

Stramadagen 2023

Stramadagen är ett årligt, fysiskt möte som samarrangeras av Strama och Folkhälsomyndigheten.

Under årets Stramadag lanserades Stramas nya e-utbildning och websida om det svenska stramaarbetet på engelska och i samband med detta närvarade socialminister Jakob Forssmed.

Utöver detta innehöll programmet hantering av bristsituationer, intravenös antibiotika i hemmet, Antibiotikasmart Sverige: kommunikation till allmänheten och kriterier för sjukhus och primärvård, kopplingen mellan vårdhygieniskt arbete och arbete mot antibiotikaresistens samt flertalet exempel på lokala projekt. Årets key note var The landscape of antibiotic drug shortages, challenges, priorities, and opportunities for progress, Esmita Charani, Liverpool, UK.

Fullständigt program hittar du nedan.

Introduktionskurs till lokalt stramaarbete 15-16 mars 2023

Nationella arbetsgruppen Strama tillsammans med Stramanätverket och Folkhälsomyndigheten bjöd återigen in till kurs i lokalt stramaarbete. Denna gång höll vi till på Villa Källhagen, Stockholm.

Denna årliga kurs riktar sig framför allt till nya medlemmar i Stramagrupperna runt om i landet, men även mer erfarna medarbetare kan ha glädje av kursen. Alla yrkesgrupper är välkomna såsom apotekare, läkare och sjuksköterskor från olika specialiteter.

Grundtanken med kursen är att kursdeltagaren ska få möjlighet att utbyta erfarenheter och idéer med deltagare från andra regionala Stramagrupper.


Svebar-Stramadagen 6 december

 

Representanter från landets kliniska mikrobiologiska laboratorier respektive Strama bjöds in till en gemensam workshop i hybridform för att diskutera antibiotikaresistensdata.

 

Kontakt: svebar@folkhalsomyndigheten.se

Stramas höstmöte 2022

Datum: 8 november – 9 november

Plats: World Trade Center
Ort: Stockholm

Strama och Folkhälsomyndigheten ansvarade liksom tidigare år för varsin dag. I programmet hittade vi diskussioner kring Stramas arbete och resurser samt pågående lokala Strama-projekt. Under Folkhälsomyndighetens dag presenterades bland annat arbetet med ECDC PPM, PVQ och Antibiotikasmart Sverige. Dagarna innehöll även gott om tid till utbyte och dialog samt nätverkande mellan regionala Stramagrupper.

 

Långholmendagarna 2022

Datum:            28 - 29 april 2022
Plats:                Långholmen konferens, Stockholm

Den årliga introduktionskursen för stramaarbete genomfördes äntligt i fysisk form på trivsamma Långholmen efter två års digitala kurser. NAG Strama tillsammans med Stramanätverket och Folkhälsomyndigheten bjuder in till kurs i lokalt Stramaarbete. Inbjudan skickas till ordföranden i varje regional Stramagrupp som får utse deltagare från sin egen region.

Kursen riktade sig framför allt till nya medlemmar i Stramagrupperna runt om i landet, men även mer erfarna medarbetare välkomnades. Både apotekare, sjuksköterskor och läkare från olika specialiteter fanns representerade.

Grundtanken med kursen var att kursdeltagarna ska ges möjlighet att utbyta erfarenheter och idéer med deltagare från andra regionala Stramagrupper. Vi hoppas att kursen var inspirerande i det fortsatta arbetet och är särskilt glada över att vi har så många nya medarbetare inom Strama.

Webbinarium – Så kan du använda Primärvårdskvalitet

I februari hölls en digital workshop i två delar för att hjälpa till att komma igång med arbetet med Primärvårdskvalitet (PVQ). Denny Björk från Strama VGR beskrev infektionsindikatorerna, hur man tolkar data och visade de funktioner som finns enligt Medraves visualisering.

Målgrupp: medlem i lokal Stramagrupp som arbetar gentemot primärvård och som är nybörjare i Medraves system för PVQ.

NAG Strama och Folkhälsomyndigheten ordnade workshopen tillsammans. Aktiviteten ingår i den handlingsplan som Samarbetsgrupp PVQ Strama har tagit fram under 2021 för att stötta Stramagrupperna att implementera och öka användningen av PVQ:s infektionsindikatorer i primärvården. Läs mer om nationellt stöd på PVQ:s särskilda Strama-webb: https://skr.se/primarvardskvalitet/anvandningprimarvardskvalitet/strama.58525.html

Strama – Svebardag 10 november 2021

Gemensamt möte för representanter från landets kliniska mikrobiologiska laboratorier respektive Strama.

Under årets Svebar/Strama-möte presenterades och diskuterades vad mer vi kan göra med Svebar, olika typer av rapporter samt en diskussion om standardiserade artnamn. Dessutom nya och kommande EUCAST-brytpunkter och var vi är med Svebar 2.0.

Stramas höstmöte 8-9 november 2021

Internatet (tidigare kallat ordförandedagarna) riktar sig till de lokala Stramagrupperna och sker i samverkan med Folkhälsomyndigheten.

Mötet genomfördes i år digitalt i två halvdagar.

Programmet innehöll nyheter från NAG Strama och Folkhälsomyndigheten
men framför allt syftade det till att ge möjlighet till utbyte och dialog mellan regionala Stramagrupper.

Stramadagen 19 maj 2021

Dagen arrangerades 19 maj 2021 av Stramanätverket, Folkhälsomyndigheten och Nationella Strama med flera bidrag från lokala Stramagrupper.

Vi har samlat presentationerna från utbildningsdagen nedan

Svebar/Stramadagen 14 november 2019

Workshop om antibiotikaresistens med fokus på blododlingar. För tredje året har representanter från landets kliniska mikrobiologiska laboratorier och Strama möts i en gemensam workshop.
Dagens innehåll var antibiotikaresistens med fokus på blododlingar.

Se även inspelningar från tidigare år Workshop resistensdata 2017 och 2018
Finns under fliken Filmer och webbutbildningar

Stramadagen 2019

Dagen arrangerades 22 maj 2019 av Stramanätverket, Folkhälsomyndigheten och Nationella Strama med flera bidrag från lokala Stramagrupper.

Innehåll från dagen
Nya behandlingsrekommendationer för öppenvård
Resultat från behandlingsstudie om tonsillit
Ny veterinärmedicinsk EU-lagstiftning och dess konsekvenser
Uppdatering kring antibiotikaronder
Ökande resistens mot Ciprofloxacin hos E. coli i blod – konsekvenser för behandling?Dessutom ger Danilo Lo Fo Wong från WHO:s Europakontor en uppdatering kring arbetet som sker på internationell nivå för att begränsa antibiotikaresistens utbredning och konsekvenser.
Dessa punkter och många fler diskuterades under dagen. I vanlig ordning presenterades lokala bidrag som visade goda exempel på allt arbete som görs.

Regional workshop om svenska HALT v 38 och 39 2017

Svenska HALT är en punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner, antibiotikaanvändning och riskfaktorer på särskilt boende. Syftet med mätningen är att stödja det lokala arbetet med att förebygga infektioner förvärvade på särskilt boende samt att optimera antibiotikaanvändningen.
En målsättning med dagen är att deltagarna kan organisera och genomföra en effektiv och välplanerad HALT-mätning. Syftet med workshoparna är att motivera alla kommuner att delta i den årliga mätningen Svenska HALT samt att stimulera till användning av resultaten i ett systematiskt förbättringsarbete.
Vid dessa workshops ges en bakgrund till mätningen och återkoppling av resultat. Erfarenheter av genomförande av mätning och förbättringsarbete presenteras och diskuteras genom goda exempel från verksamheter.

Årets tema var sår och arrangerades på fyra orter under veckorna 38-39.

 

Svenska HALT – Folkhälsomyndigheten