Statistik antibiotikaförsäljning 2016

Försäljningen av antibiotika förskrivet av tandläkare minskade med 3 % under 2016 jämfört med 2015, från 22,9 till 22,2 recept per 1000 invånare och år för J01 och metronidazol (P01AB01). PcV (J01CE02) är det vanligaste antibiotikum som förskrivs av tandläkare, följt av amoxicillin (J01CA) och klindamycin. Dessa substanser utgör 73 %, 9 % och 9 % respektive, av all antibiotika förskriven av tandläkare. Den största minskningen under 2016 sågs för erytromycin (15 %) och klindamycin (5 %), mätt som recept per 1000 invånare och år. Amoxicillin har minskat med 36 % mellan 2012 och 2016, detta kan vara till följd av de nya riktlinjerna gällande profylax som gavs ut under 2012. En stor ökning av förskrivningen av klindamycin sågs mellan 2001 och 2011. Sedan 2012 har trenden dock vänt och förskrivningen av klindamycin minskat varje år.

Tandläkarnas förskrivning av antibiotika utgör cirka 6 % av all antibiotika uthämtad på svenska apotek. Andelen varierar mellan 4 % och 7 % i de olika länen. Den totala förskrivningen av antibiotika från tandläkare (J01 och metronidazole), mätt som recept per 1000 invånare och år, minskade i 19 av 21 län under 2016 jämfört med 2015. Likt i öppenvård finns det stora skillnader i förskrivning av antibiotika mellan de olika länen.

Länk till Folkhälsomyndighetens hemsida med redovisning av försäljningsstatistik av antibiotika.