Stramas punktprevalensstudier (PPS)

Målet med Stramas punktprevalensstudier är att introducera ett nationellt system för att kontinuerligt följa antibiotikaanvändning på sjukhus relaterat till diagnos. Detta är ett led i kvalitetsarbetet för att uppnå rationell användning av antibiotika. Under 2 veckor i november 2003, 2004, 2006, 2008 och 2010 registrerades data för antibiotikabehandlade patienter på sjukhus. Studierna omfattade drygt 13 500, 11 300, 17 100, 16 300 respektive 17 600 inneliggande patienter. Resultaten redovisas genom en sökbar rapportdatabas som via lösenord finns tillgänglig för de deltagande Strama-grupperna/sjukhusen. Projektledare är Mats Erntell, smittskyddsläkare i Halland.

Läs mer om PPS