Strama-Slutenvård

Strama-Slutenvård, Strama-S, är ett nätverk inom Strama initierat under 2005. Syftet är att etablera lokala / regionala sjukhusgrupper, Strama-S grupper, som arbetar vidare enligt Stramas målsättningar efter förslaget till ”Svensk handlingsplan mot antibiotikaresistens”.

De fem framgångsrika punktprevalensmätningarna har givit oss unika data över antibiotikaanvändningen inom slutenvården. Tre användningsområden för antibiotika på sjukhus identifierades under Strama-slutenvårdsdagen i oktober 2005 och anses särskilt viktiga att följa och intervenera. Dessa områden är:

  • längden av antibiotikaprofylax vid kirurgi
  • samhällsförvärvad lunginflammation och
  • okomplicerad cystit (blåskatarr) hos kvinnor .

Stramas punktprevalensstudier (PPS) - Hur används antibiotika på sjukhus?

Målet med Stramas punktprevalensstudier är att introducera ett nationellt system för att kontinuerligt följa antibiotikaanvändning på sjukhus relaterat till diagnos. Detta är ett led i kvalitetsarbetet för att uppnå rationell användning av antibiotika. Under 2 veckor i november 2003, 2004, 2006, 2008 och 2010 registrerades data för antibiotikabehandlade patienter på sjukhus. Studierna omfattade drygt 13 500, 11 300, 17 100, 16 300 respektive 17 600 inneliggande patienter. Resultaten redovisas genom en sökbar rapportdatabas som via lösenord finns tillgänglig för de deltagande Strama-grupperna/sjukhusen. Projektledare är Mats Erntell, smittskyddsläkare i Halland. Studierna ligger till grund för det fortsatta arbetet inom Strama-slutenvård, Strama-S. Nedan finner du länkar till ytterligare presentationer av studien