Nationell arbetsgrupp (NAG) Strama

Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård är en fortsättning på en process för att förbättra resultaten och jämlikheten i sjukvården som startade 2008 utifrån ett statligt initiativ för att öka samverkan mellan myndigheter, vårdgivare och kommunernas sociala verksamheter avseende införande och spridning av ny kunskap och metoder. Arbetet har en bred förankring med flera aktörer bakom sig; hälso- och sjukvårdsregioner, SKR, Socialstyrelsen, SBU, TLV, Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Svenska Läkaresällskapet och Svensk sjuksköterskeförening.

Kunskapsstyrningssystemet handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården. Målet är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte.

Kunskapsstöd ska tas fram inom relevanta områden och utformas så att de är lätta att använda. Systemet ska göra det enklare att samordna kunskapsstöden som används i hälso- och sjukvården. Förutom kunskapsstöd ingår också stöd till uppföljning och analys, stöd till verksamhetsutveckling och stöd till ledarskapet.

Visionen för det gemensamma arbetet med kunskapsstyrning är ”Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa – tillsammans gör vi varandra framgångsrika”.

Övergripande mål är:

  • En kunskapsbaserad och mer jämlik hälso- och sjukvård och socialvård
  • En snabbare och mer likvärdig tillgång till nya effektiva läkemedel
  • Effektivare resursutnyttjande
  • Förbättrat samarbete och samordning nationellt, regionalt och lokalt.

Genom Nationella Strama blir arbetet mot antibiotikaresistens ytterligare integrerat i regionernas kärnverksamhet. Arbetet medför att en nationell struktur för kunskapsbaserad vård, erfarenhetsutbyte och lärande fördjupas. Strama är inget projekt utan en metod för förbättringsarbete för att säkerställa möjligheterna till en god och säker sjukvård både nu och i framtiden. Det fortsatta arbetet sker i nära samarbete med de lokala Stramagrupperna och Folkhälsomyndigheten.

Medlemmar Nationell arbetsgrupp (NAG) Strama

Thomas Tängdén, Region Uppsala, infektionsläkare, ordförande

Vigith Andrews, Region Skåne, mikrobiolog

Charlotta Hagstam, Region Skåne, allmänläkare

Annika Hahlin, Region Stockholm, apotekare

Katarina Hedin, Region Jönköping, allmänläkare

Ulrika Snygg Martin, Region VGR, infektionsläkare

Maria Tempé, Region Västernorrland, smittskyddsläkare

Emilia Titelman, Region Stockholm, infektionsläkare

Anna Wimmerstedt, Region Värmland, infektionsläkare

Åsa Olsson, Region Uppsala, sjuksköterska, processledare