Stramanätverket

Stramanätverket bildades formellt 2011, som en frivillig sammanslutning av alla landstingens Stramagrupper. Ett av huvudsyftena var att kunna bibehålla Stramas gamla hemsida (som etablerades redan 1998) i drift, när det tidigare nationella Stramas regeringsuppdrag överfördes till Smittskyddsinstitutet 2010 (från 2014 ingående i Folkhälsomyndigheten).

Stramanätverket har som övergripande syfte att verka för en rationell antibiotikabehandling och mot ökad antibiotikaresistens. En viktig del i detta är att underlätta ett snabbt utbyte av idéer och arbetsmodeller mellan Stramagrupperna i landet, och hemsidan har varit och är då betydelsefull.

Vid årsmötet 2016 överlämnades ägandet och drivandet av hemsidan ”Strama.se” från Stramanätverket till Programråd Strama (nuvarande NAG Strama).

Stramanätverket leds av ett arbetsutskott, AU, som består av:

Anna-Lena Fastén, ordförande

Anja Rosdahl

Cecilia Magnusson

Ola Nordqvist

Maria Tempé

Åsa Olsson, adjungerad NAG Strama

 

Historik

Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens) bildades 1995 som ett frivilligt nätverk. På initiativ av RAF, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen samlades experter för att diskutera hur det ökande hotet av resistenta bakterier skulle hanteras. Enighet rådde om att alla berörda myndigheter och organisationer måste ta ett gemensamt ansvar för att en enhetlig strategi skulle utvecklas och efterlevas.

Strama fick snabbt en bred förankring – på lokal nivå i form av samarbete mellan olika specialiteter och nationellt i form av en samlande organisation för experter och huvudmän. En nationell ledningsgrupp bildades, och redan inom ett år hade 21 lokala Strama-grupper bildats ute i landet.

Från 2000 till 2006 finansierades Strama via Dagmarmedel. 2006 erhöll Strama en instruktion från Regeringen och permanent finansiering. Stramas syfte och uppgifter fanns då formulerade i Smittskyddsinstitutets instruktion, SFS 2007:1215.

Där angavs att ”Strama är ett samverkansorgan med syfte att verka för sektorsövergripande samordning av frågor som rör förutsättningar att bevara möjligheten att effektivt använda antibiotika vid bakteriella infektioner hos människor och djur samt att ta initiativ till åtgärder som i första hand rör människors hälsa.” Denna uppgift stämmer väl överens med den inriktning som Strama haft sedan det bildades.

Den 1 juli 2010 överfördes det tidigare nationella Stramas regeringsuppdrag till Smittskyddsinstitutet (numera ingående i Folkhälsomyndigheten), och ett Stramaråd instiftades vid myndigheten. De arbetsuppgifter som tidigare utfördes vid Stramakansliet överfördes till Enheten för antibiotika och vårdhygien, och den tidigare ledningsgruppen övergick i Stramarådet. Detta var ett rådgivande organ, vars ledamöter utsågs av myndigheten, med uppgift att bistå den i frågor som rör antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens och i arbetet med att främja ett tvärsektoriellt och lokalt förankrat arbetssätt.

Landets Stramagrupper valde i samband med detta, bland annat för att kunna bibehålla hemsidan Strama.se i drift, att bilda den frivilliga sammanslutningen Stramanätverket, som formellt bildades 25 maj 2011.

2016 överlämnade Stramanätverket domänen Strama.se till det då etablerade Programråd Strama, och materialet har flyttats över till den nya hemsidan, som nu finansieras och drivs av Programråd Strama.

Stramanätverket fortsätter verka för att underlätta lateralt kunskaps- och idéutbyte mellan de lokala Stramagrupperna i arbetet mot antibiotikaresistens, som ett komplement till och i gott samarbete med Folkhälsomyndigheten och Programråd Strama.

Jubileumsskrift

I samband med Stramas 10-årsjubileum 2005 sammanställdes en skrift. I Strama tio år kan du läsa om Strama från idé till organisation.

Mötesanteckningar/nyhetsutskick

Möten med Stramanätverkets arbetsutskott sker ca en gång i månaden. Mötesanteckningarna skickas ut brett till intresserade inom stramasverige. Häri samlas nyheter från Stramanätverket, NAG Strama och övriga stramasverige.

Vill du också var med på sändlistan för dessa mötesanteckningar/nyhetsutskick? Maila webmaster@strama.se