Nationella Strama

Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård är en fortsättning på en process för att förbättra resultaten och jämlikheten i sjukvården som startade 2008.

Kunskapsstyrningssystemet handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården. Målet är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte.

Kunskapsstöd ska tas fram inom relevanta områden och utformas så att de är lätta att använda. Systemet ska göra det enklare att samordna kunskapsstöden som används i hälso- och sjukvården. Förutom kunskapsstöd ingår också stöd till uppföljning och analys, stöd till verksamhetsutveckling och stöd till ledarskapet.

Visionen för det gemensamma arbetet med kunskapsstyrning är ”Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa – tillsammans gör vi varandra framgångsrika”.

Genom Nationell arbetsgrupp (NAG) Strama blir arbetet mot antibiotikaresistens ytterligare integrerat i regionernas kärnverksamhet. Arbetet medför att en nationell struktur för kunskapsbaserad vård, erfarenhetsutbyte och lärande fördjupas. Strama är inget projekt utan en metod för förbättringsarbete för att säkerställa möjligheterna till en god och säker sjukvård både nu och i framtiden. Det fortsatta arbetet sker i nära samarbete med de lokala Stramagrupperna, Programområde infektion, andra relevanta programområden och Folkhälsomyndigheten.

Stramanätverket

Stramanätverket bildades formellt 2011, som en frivillig sammanslutning av alla landstingens Stramagrupper. Stramanätverket har som övergripande syfte att verka för en rationell antibiotikabehandling och mot ökad antibiotikaresistens. En viktig del i detta är att underlätta ett snabbt utbyte av idéer och arbetsmodeller mellan Stramagrupperna i landet.

Folkhälsomyndighetens samverkansgrupp för Stramaarbete

Folkhälsomyndighetens samverkansgrupp för Stramaarbete är ett rådgivande organ till Folkhälsomyndigheten, som också utser rådets ledamöter. Stramanätverket med de ingående lokala grupperna och Stramarådet samverkar.

Strama 10 år - jubileumsskrift

I samband med Stramas 10-årsjubileum 2005 sammanställdes skriften "Strama tio år". Häri kan du läsa om Strama från idé till organisation.