2018/09/17

VR utlyser forskningstid för kliniker inom AMR

Forskningstid för kliniker inom antibiotikaresistens

Syftet med bidraget är att ge kliniskt verksamma personer möjlighet att bedriva relevant forskning inom området antibiotika och antibiotikaresistenta infektioner och etablera sig som självständiga forskare parallellt med att de utvecklar sin kliniska kompetens. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Utlysningen görs inom ramen för det nationella forskningsprogrammet inom antibiotikaresistens som är ett regeringsuppdrag till Vetenskapsrådet. Det nationella forskningsprogrammet stödjer såväl grundforskning som mer verksamhetsnära forskning kring antibiotikaresistenta bakterier för att öka kunskapen om hur dessa infektioner ska diagnosticeras och behandlas på bästa sätt och hur uppkomst och spridning kan förhindras och förebyggas.

Bidrag 1600 000 SEK kan sökas för 12 månaders forskningstid att disponeras under 3 år med en aktivitetsgrad på min 33% och max 50%. Bidraget söks av dig som enskild forskare och som under bidragsperioden är anställd inom sjukvården (till exempel läkare, sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut och tandläkare). Avsikten är att möjliggöra forskning på deltid parallellt med att du utvecklar den kliniska kompetensen inom den verksamhet som du är anställd med minst 50%. För att kunna söka bidrag till forskningstid för kliniker ska din doktorsexamen vara högst fem år gammal. Om din doktorsexamen är äldre går det dock ändå att söka om det finns avräkningsbar tid som infallit efter doktorsexamen och som är godkänd enligt Vetenskapsrådet.

Beroende på utfallet kan utlysningen återkomma och/eller förlängning av beviljade bidrag komma att bli aktuellt i ett senare skede.

Utlysningen öppnar den 5 september kl 14.00 och stänger den 9 oktober, kl. 14.00, 2018.

Mer information här:

https://vr.se/utlysningar-och-beslut/utlysningar/utlysningar/2018-08-24-forskningstid-for-kliniker-inom-antibiotikaresistens.html


Vetenskapsrådet