2019/06/11

Swedres-Svarm 2018

Swedres-Svarm 2018 visar statistik över antibiotikaförsäljning samt antibiotikaresistens hos bakterier från både människor och djur. Rapporten är en samproduktion mellan Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Viktiga fynd 2018

  • Två regioner nådde det nationella målet för antibiotikaför- skrivning till människor på 250 recept per tusen invånare och år; Jämtland och Västerbotten. Detta långsiktiga mål är ett verktyg för att minska onödig antibiotikaanvändning.
  • Det nationella genomsnittet för antibiotikaförskrivning till människor har nu nått under 300 recept per tusen invånare och år, vilket är en historiskt låg siffra.
  • Ett stort och ett flertal mindre VRE-utbrott på sjukhus. VRE drabbar oftast känsliga patientgrupper där använd- ningen av antibiotika är hög. Under året orsakade en utbrottsstam av VRE blodförgiftning hos fem patienter.
  • Hög resistens mot ciprofloxacin hos Escherichia coli och Klebsiella pneumoniae, både från urin och blod från människor. Ciprofloxacin används vid behandling av febril urinvägsinfektion, det är viktigt att ta hänsyn till den höga resistensen vid empirisk behandling.
  • Resistensen hos E. coli mot mecillinam och nitrofurantoin, förstahandsmedel vid okomplicerad urinvägsinfektion, är fortfarande låg, fyra respektive en procent.
  • Höga nivåer av resistens hos Streptococcus agalactiae (GBS) mot erytromycin och klindamycin. Dessa antibio- tika är alternativ till penicillin vid allergi. Barn kan drabbas av allvarliga infektioner i nyföddhetsperioden orsakade av S. agalactiae.
  • Ökande antal fall av Enterobacteriaceae med ESBLCARBA. De är extremt resistenta och det finns få behandlingsal- ternativ vid en eventuell infektion. Tidigt upptäckt och förhindrande av smittspridning inom humansjukvården är därför viktigt.

Länk till hela rapporten

Länk till rapporten i korthet

 


Rapport