2023/05/02

Sveriges framgångsrika arbetssätt mot antibiotikaresistens kan användas som inspiration internationellt

Sverige fortsätter att erbjuda stöd till andra länder i det viktiga arbetet mot antibiotikaresistens. En interaktiv e-utbildning som kan användas som inspiration internationellt lanseras inom kort. Den har tagits fram av Folkhälsomyndigheten och regionernas nationella arbetsgrupp Strama, tillsammans med ReAct och Antibiotikasmart Sverige, på uppdrag av regeringen.

 

Utbildningsmaterialet ”Strama – a working model to tackle antibiotic resistance in Sweden” beskriver en del av det svenska arbetet för en rationell användning av antibiotika och utgörs av en interaktiv e-utbildning. Lansering sker den 4 maj 2023 på Stramas årliga nätverksmöte där socialminister Jakob Forssmed också medverkar. Inom ramen för regeringsuppdraget har Folkhälsomyndigheten även bidragit till att Lettland i början av 2024 kommer ha nationella behandlingsrekommendationer för sjukhus, samt att dessa kommer finnas tillgängliga för vården via en webbsida och i en app.
– Båda de här initiativen stärker Sveriges internationella stödportfölj inom antibiotikaresistensområdet. Tanken är att de ska kunna användas som operativt stöd i det praktiska arbetet och som inspiration, säger Andreas Sandgren, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.
Strama-arbete handlar om insatser i tvärprofessionella team med en stark förankring inom hälso-och sjukvården. NAG-Strama, den nationella arbetsgruppen inom regionernas kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård, är centrala i kunskapsutbyte och stöd i det regionala utförandet.
– Strama-arbetet har en viktig roll i Sveriges arbete med ansvarsfull användning av antibiotika sedan 1990-talet. Jämfört med andra länder har vi en bra situation med låg förekomst av resistenta bakterier, säger Thomas Tängdén, ordförande i NAG Strama.
Antibiotikaresistens är ett globalt hälsohot som kräver insatser från hela det internationella samfundet. Det svenska arbetet för att säkerställa fortsatt tillgång till effektiva antibiotika är internationellt erkänt som framgångsrikt och prioriterat på politisk nivå. Första halvåret 2023 håller Sverige i ordförandeklubban för Europeiska unionens ministerråd, och antimikrobiell resistens står högt på agendan inom hälsoområdet.

Läs mer


internationellt