2017/05/05

Sjunkande förskrivning på recept

Folkhälsomyndigheten har presenterat sin första kvartalsrapport för 2017. Antibiotikaförsäljningen mätt i recept/1000 invånare minskade med 0,6% under senaste 12-månadersperioden jämfört med motsvarande period föregående år. Under första kvartalet 2017 minskade försäljningen med 0,2 % jämfört med första kvartalet 2016.

Mellan 2015 och 2016 sågs en ökning i åldersgruppen 0-6 och 7-19år. Vid kvartalsvis jämförelse (kvartal 1) mellan 2016 och 2017 sågs en minskad försäljningen i åldersgruppen 0-6år (1,6 %). Försäljningen fortsatte dock att öka något i åldersgruppen 7-19år (1%).

Den totala försäljningen av luftvägsantibiotika på riksnivå minskade med 0,8 % under första kvartalet 2017 jämfört med motsvarande period föregående år. I denna jämförelse ökade försäljningen av pcV, makrolider och amoxicillinmed enzymhämmare medan försäljningen av cefalosporiner, amoxicillinoch doxycyklinminskade.

Under första kvartalet 2017 ökade den totala försäljningen av antibiotika som ofta används mot urinvägsinfektioner till kvinnor 18-79 år med 0,1% jämfört med först kvartalet 2016. I denna jämförelse minskade försäljningen av pivmecillinam(0,3%), kinoloner(0,1%) och trimetoprim(13,7%) medans försäljningen av nitrofurantoinökade med 2,7%.

Antibiotikastatistik-kvartalsrapport-1-2017


Rapport