2019/01/22

Sjunkande förskrivning av antibiotika 2018

Folkhälsomyndigheten har presenterat en rapport om antibiotikaförskrivningen i Sverige 2018 via rekvisition och på recept

Antibiotika på recept:

  • Under senaste 2018 minskade försäljningen med 4,4 % jämfört med 2017
  • Mätt i recept/1000 invånare och år är minskningen från 309 recept 2017 till 296 recept 2018
  • Antibiotikaförsäljningen minskade i alla åldersgrupper under 2018 och den största förändringen sågs i åldersgruppen 7-19 år, där försäljningen av antibiotika minskade med 5,6 %
  • Den totala försäljningen av antibiotika som ofta används mot hud- och mjukdelsinfektioner låg oförändrad 2018 jämfört med föregående år. I denna jämförelse sågs en något ökad försäljning av flukloxacillin (1,6 %) medan försäljningen av klindamycin minskade (4,0 %).
  • Under 2018 ökade andelen PcV till barn 0-6 år med 0,4 procentenheter på riksnivå jämfört med motsvarande period föregående år. Andelen ligger på 75 %. Målet är 80%
  • Under 2018 minskade den totala försäljningen av antibiotika som ofta används mot urinvägsinfektioner till kvinnor 18-79 år med 0,8 % jämfört med motsvarande period föregående år.

Antibiotika på rekvisition:

  • Antibiotikaförsäljningen på slutenvårdsrekvisition, mätt i DDD/1000 invånare och dag, minskade under 2018 jämfört med 2017 och ligger på 1,45 DDD/1000 invånare och dag. Data för Blekinge och Dalarna ingår inte i statistiken
  • Under 2018 minskade försäljningen av fluorokinoloner (1,1 %) och piperacillin med enzymhämmare (0,9 %) något. En ökad försäljning av smalspektrumpenicilliner (0,5 %), cefalosporiner (2,9 %) samt karbapenemer (4,7 %) observerades

Förskrivning