2018/10/09

Riket under 300 recept/1000 inv!

Antibiotikaresistens är ett av de största medicinska hoten mot modern sjukvård

Det är viktigt att använda antibiotika på ett ansvarsfullt sätt enligt gällande behandlingsrekommendationer, dvs bara när det gör nytta

Strama har arbetat aktivt med detta nationellt och lokalt i alla landsting sedan 1995

2009 formulerades målet att Sverige skulle komma ner till 250 recept antibiotika /1000 inv/år

I den senaste månadsrapporten från Folkhälsomyndigheten framgår att:

Medelvärdet beräknat på september månad och 12 månader bakåt var på riksnivå 300 recept per 1000 invånare och år (avrundat värde). Icke avrundat ligger siffran på 299,93 och år, vilket betyder att vi på riksnivå kommit under 300 recept per 1000 invånare

Vid en jämförelse av den senaste 12-månadersperioden (oktober 2017 – september 2018) med den dessförinnan (oktober 2016 – september 2017), har antibiotikaförsäljningen på riksnivå minskat med 3 %. Under samma period har försäljningen minskat i 19 län/regioner och ökat i 2 län/regioner. Stockholm, Kalmar, Uppsala, Västernorrland och Jämtland var, med en minskning på 5 % vardera, de som under den senaste 12-månadersperioden minskade sin försäljning mest.

Sedan 2013 har vi på fem år gått från 350 till 300.

Det motsvarar 500.000 recept färre under ett år. För att ge en bild av hur många recept detta är så motsvarar det drygt 6 Kebnekaises höjd av staplade standardförpackningar

Att vi är två län som nått 250 rec/1000 ins sedan en tid talar för att resan kan fortsatt nedåt utan att riskera patientsäkerheten

Att vi lyckats med detta i Sverige är resultatet av ett långsiktigt målinriktat arbete med många framgångsfaktorer:

-Tvärprofessionellt samarbete nationellt och lokalt

-Bra nationella behandlingsrekommendationer

-Nationell samordning kopplat med 21 lokala Stramagrupper som jobbar med att utbilda, återkoppla data ner på klinik och individnivå och mycket mer

-Allmänläkare som varit duktiga på att utveckla sin förskrivning

-Ökad medvetenhet hos allmänheten

-Bra samarbete mellan Stramaorganisationen och aktuella myndigheter, inte minst Folkhälsomyndigheten

-Bra samarbete med våra bakteriologiska laboratorier

-Politisk stöd för att frågan är viktig

-Och många andra faktorer..

Länk till Folkhälsomyndighetens rapport https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/4ddf9821a2aa4e41bf22beb89ddd7302/antibiotikaforsaljning-oppenvard-riket-lan-sep2018.pdf

 


Förskrivning