2018/03/11

Regeringen tillsätter utredningar om digitala vårdcentraler

Regeringen beslutade 1 mars att ge Göran Stiernstedt i uppdrag att utreda hur de digitala vårdtjänsterna ska bidra till principen om vård efter behov och fungera långsiktigt. Stiernstedts utredning ska presenteras före årsskiftet 2018–2019.

Samtidigt ger regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att se över omfattningen av och inriktningen på de digitala vårdtjänster som finns samt ge rekommendationer om vilken vård som lämpar sig att hantera via digitala vårdtjänster och lämna förslag på hur kvaliteten ska kunna följas upp. Socialstyrelsen ska redovisa kartläggning och kvalitetsuppföljning i maj 2018 samt redovisa rekommendationer för vilken vård som lämpar sig för digitala tjänster i oktober 2018.

”Regeringen anser att det behöver bli tydligare vilken vård som är lämplig att erbjuda via digitala vårdmöten. Exempelvis har programrådet Strama (samverkan mot antibiotikaresistens) tagit fram rekommendationer som i princip innebär att antibiotika inte bör förskrivas mot infektioner utan en fysisk undersökning, då man inte säkert kan ställa diagnos utan en sådan.

– Vi måste se till att också digitala vårdmöten omfattas av de regelverk och kontrollsystem vi har för att säkra patientsäkerhet och se till att vårdens resurser används där de behövs som mest. Det här är en relativt ny företeelse som inte har ett tydligt regelverk idag så det måste redas ut, säger socialminister Annika Strandhäll.”

Länk


Digital vård