2017/03/31

Nya behandlingsrekommendationer

Programråd Strama har identifierat behandling av ESBL-producerande och karbapenemresistenta gramnegativa bakterier som ett prioriterat område. Infektioner orsakade av dessa bakterier är förknippade med ökad risk för terapisvikt, förlängd sjuklighet och ökad risk för mortalitet vid allvarliga infektioner. Förekomsten ökar i Sverige och det finns ett behov att öka kunskapen och beredskapen för att handlägga dessa patienter. Därför tillsattes en arbetsgrupp våren 2016 med representanter från flertalet universitetssjukhus i landet för att gå igenom litteraturen och ta fram kunskapsunderlag och utkast till nationella riktlinjer för behandling av dessa infektioner. I uppdraget ingick också att ta fram information om preparat som inte finns tillgängliga Sverige men kan vara värdefulla i situationer när andra lämpliga alternativ saknas.

Ett första utkast presenterades i februari 2017 och gick på remiss till följande instanser: Programråd Strama, Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF), Infektionsläkarföreningen (alla programgrupper), Föreningen för klinisk mikrobiologi, Svenska barnläkarföreningens delförening för barninfektioner och Hygienläkarföreningen.

Bakgrundsdokument och riktlinjer distribueras till landets infektionskliniker och finns tillgängligt här på Stramas hemsida


Kunskapsunderlag