2022/01/21

Ny nationell handlingsplan mot antibiotikaresistens

 

Antibiotikaresistens är ett hot mot både människors och djurs hälsa. Nu finns en uppdaterad tvärsektoriell handlingsplan mot antibiotikaresistens. Planen bygger vidare på ett långvarigt arbete och på den struktur för samverkan som finns sedan 10 år mellan flera olika samhällssektorer.

Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket leder arbetet i en nationell samverkansfunktion mot antibiotikaresistens där 22 myndigheter och fyra nationella organisationer deltar.

Samverkansgruppen har gemensamt tagit fram en ny nationell handlingsplan mot antibiotikaresistens som sträcker sig till 2024 och som är en uppdatering av den tidigare handlingsplanen. Handlingsplanen har tagits fram på uppdrag av regeringen. Den utgår från den svenska strategin för arbetet mot antibiotikaresistens.

– Det är värdefullt att vi har en plattform för sektorsövergripande arbete för att främja ett helhetsgrepp mot antibiotikaresistens. Den nya handlingsplanen är ett verktyg framförallt för åtaganden som kräver samarbeten mellan flera aktörer, säger Malin Grape, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Antibiotikaresistens är en utmaning för hela samhället. I samverkansgruppen deltar därför aktörer inom exempelvis människors och djurs hälsa, livsmedel, miljö och forskning. Detta främjar ett helhetsperspektiv, så kallat One Health-perspektiv, som uppmärksammar hur dessa olika sektorer är sammanlänkade och därför måste hanteras genom ett gemensamt arbetssätt.

Förutom de aktiviteter som samverkansgruppen avser att prioritera de kommande tre åren, ingår i handlingsplanen en beskrivning av respektive medverkande organisations ansvar och verksamhet kopplat till antibiotikaresistens.

 

Läs mer

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/t/tvarsektoriell-handlingsplan-mot-antibiotikaresistens-20212024/


Handlingsplan