2020/12/21

Minskad förskrivning har inte gett allvarliga infektioner

Rapport från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten

Sammanfattning

• Användningen av antibiotika har minskat påtagligt under pandemin, särskilt under våren.

• Under sommarmånaderna ökade uttagen av antibiotika på recept något, men har åter minskat under hösten och ligger kvar på en lägre nivå jämfört med samma period tidigare år. Minskningen är mest påtaglig i yngre åldersgrupper.

• Uttagen av antibiotika som används mot luftvägsinfektioner har minskat mest, medan uttagen av antibiotika mot urinvägsinfektioner och hudinfektioner har minskat i mindre omfattning.

• En angelägen fråga att belysa är om den minskade användningen kan ha lett till underbehandling med ökat antal allvarliga infektioner som följd. Uppgifter från Socialstyrelsens patientregister visar följande:

− Antalet sjukhusinläggningar och besök i öppen specialistvård för behandling av lunginflammation eller komplikationer relaterade till öroninflammation och halsinfektion har minskat under pandemin.

− Antalet diagnostiserade urinvägsinfektioner med feber har varit oförändrat under samma period. − Antalet mycket allvarliga infektioner, t.ex. hjärnhinneinflammation och blodförgiftning, har inte ökat under perioden utan snarare minskat något.

• Den minskade förekomsten av allvarliga infektioner beror sannolikt på ökad fysisk distansering, förbättrade hygienrutiner och därmed minskad smittspridning av ett flertal infektioner. Minskningen har varit mer påtaglig hos personer som är 70 år och äldre.

Länk till rapporten


Rapport