2016/06/08

Låg förekomst av VRI och antibiotika på särskilt boende

Under 2015 utfördes för andra året i rad Svenska HALT-mätningen, en nationell punktprevalensmätning av VRI och antibiotikabehandling på särskilt boende (äldreboenden och boenden enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS). 105 av landets kommuner deltog, vilket är en dubblering från föregående år. Drygt 13 000 vårdtagare omfattades.

Förekomsten av VRI och antibiotikabehandling var 2,2 % respektive 2,9 %. Resultaten är lägre än vid föregående mätning då förekomsten av VRI var 3,4 % och antibiotikabehandling 3,1 %. Årets resultat kan ses som relativt lågt jämfört med motsvarande europeiska mätningar. Det fanns noterbara skillnader mellan deltagande verksamheter och kommuner vilket tyder på att det finns förbättringsmöjligheter.

De vanligaste förekommande infektionerna och orsakerna till antibiotikabehandling i HALT var hud- och mjukdelsinfektioner samt urinvägsinfektioner. I analys sågs samband mellan att vårdtagaren har en eller flera riskfaktorer och risken för att ha en VRI eller antibiotikabehandling. Det är därför viktigt att arbeta med att förbygga uppkomst av riskfaktorer.

I höst kommer Programråd Strama, Folkhälsomyndigheten och Senior alert att återkoppla resultatet i workshopseminarier på fem platser i landet som stöd i det förebyggande arbetet med att minska vårdrelaterade infektioner och optimera antibiotikaanvändningen, men också för att stimulera ökat deltagande i nästa HALT-mätning.

Svenska HALT- mätningen genomfördes i samarbete med det nationella kvalitetsregistret Senior alert.

Läs mer och ladda ner rapporten på Folkhälsomyndighetens hemsida


HALT