2018/07/13

Handläggning av infektioner orsakade av MDR gramnegativa bakterier uppdaterat juni 2018

De uppdaterande dokumenten om behandling av infektioner orsakade av ESBL-producerande Enterobacteriaceae och karbapenemresistenta gramnegativa bakterier finns under behandlingsrekommendationer och beslutsstöd

I denna uppdaterade version har ett pediatriskt perspektiv lagts till under respektive sektion som komplettering till det ursprungliga dokumentet som publicerades 2017. I Appendix I och II framgår också specifika barndoseringar och kommentarer för respektive läkemedel. Särskilt för behandling av karbapenemresistenta bakterier finns dock mycket begränsad information specifikt för barn.
Dokumentet kommer att revideras årligen eller när det tillkommer viktig ny information.


Kunskapsunderlag