2017/01/30

Bensyl-pc räcker

En registerbaserad kohortstudie av säkerheten i de svenska riktlinjerna för pneumonibehandling. Skillnad i utfall jämfördes mellan immunokompetenta patienter med lindrig till måttligt svår pneumoni som fått empirisk behandling med antingen betalaktamantibiotika av smalspektrumtyp (bensylpenicillin eller fenoximetylpencillin) och av bredspektrumtyp (cefalosporiner eller piperacillin–tazobaktam). Patienter ≥ 18 år som sjukhusvårdats för pneumoni under perioden 2008–2011 med CRB-65 ≤ 2 identifierades i det nationella kvalitetsregistret för samhällsförvärvad pneumoni, som handhas av Svenska infektionsläkarföreningen.

Efter matchning återstod 1 827 patienter med CRB-65 ≤ 1 och 524 med CRB-65 = 2 i respektive behandlingsgrupp. I gruppen CRB-65 ≤ 1 var 30-dagarsmortaliteten 2,2 och 3,1 procent för dem som erhöll smalspektrum- respektive bredspektrumantibiotika, medan mortaliteten hos patienter med CRB-65 = 2 var 10,9 respektive 9,7 procent. Detta resulterade i icke-signifikanta oddskvoter på 1,41  samt 0,88 för patienter med CRB-65 ≤ 1 respektive CRB-65 = 2. Inga skillnader sågs mellan grupperna avseende 90-dagarsmortalitet, medan bredspektrumgruppen hade högre frekvens av intensivvård och längre vårdtid. Mycoplasma pneumoniae samt Legionella spp var ovanliga, vilket antyder att rutinmässig täckning av atypiska agens kan vara överflödig

Studien ger stöd åt nuvarande riktlinjer om bensylpenicillin som empirisk behandling för majoriteten av patienter med lindrig till måttligt svår pneumoni.

Författare: Samuel Rhedin, Ilias Galanis, Fredrik Granath, Anders Ternhag, Jonas Hedlund, Carl Spindler och Pontus Naucler

Länk till artikel i Läkartidningen

Länk till artikel i Clinical Microbiology and Infection


Studier