2022/06/02

Behandling av multiresistenta gramnegativa bakterier – uppdaterade behandlingsriktlinjer

NAG Strama har identifierat behandling av multiresistenta gramnegativa bakterier som ett prioriterat område. Infektioner orsakade av dessa bakterier är förknippade med ökad risk för terapisvikt, förlängd sjuklighet och mortalitet vid allvarliga infektioner.

I denna uppdaterade version av behandlingsriktlinjerna (maj 2022) har vi gjort en ganska omfattande revidering bland annat för att placera in de nya antibiotika som har kommit på senare år i terapin. Vi kommer att uppdatera dokumenten årligen eller vid behov och är tacksamma för kommentarer och synpunkter på innehållet.


Behandlingsrekommendationer