2020/05/20

Alternativa antibiotika vid brist på cefotaxim

På grund av ökande användning och/eller störningar i produktionen finns det under 2020 risk för
brist på cefotaxim. Med anledning av detta har Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF) tagit
fram denna vägledning med beskrivning av alternativa preparat. De angivna preparaten är
acceptabla alternativ i händelse av brist på cefotaxim och vid angivna indikationer. De ska däremot
inte betraktas som generella ersättningspreparat för cefotaxim i ett normalläge.

Länk till kunskapsunderlag från RAF


Kunskapsunderlag