Dokument och rapporter: WHO

Världshälsoorganisationens beslutande organ Världshälsoförsamlingen (WHA) antog den 25 maj 2005 en resolution om åtgärder för att förbättra arbetet mot antimikrobiell resistens. WHA anser att problemet med mikroorganismer som är motståndskraftiga mot läkemedel har en sådan utbredning att omedelbara åtgärder är nödvändiga.WHA-resolutionen som initierats av Sverige innehåller en uppmaning till medlemsländerna att säkerställa ett enhetligt och tvärsektoriellt arbete för att motverka antibiotikaresistens. Vidare uppmanar resolutionen WHO att aktivt stödja medlemsländerna och att regelbundet återrapportera hur arbetet framskrider.

Priority Medicines for Europe and the world

WHO har på uppdrag av EU:s nuvarande ordförandeland Holland ställt samman ett dokument "Priority Medicines for Europe and the World". STRAMA har, efter förfrågan från WHO, bidragit med ett bakgrundsdokument om antibiotikaresistens

WHO Global Strategi

WHO har tillsammans mewd ett stort antal experter från olika länder tagit fram ett strategidokument för att möta det globala problemet med antibiotikaresistens