Svenska dokument och rapporter

Här finns faktaunderlag och bakgrundsinformation om antibiotikaresistens, rörande såväl enskilda problemområden som mer generella frågeställningar.

Nationella dokument om antibiotikaresistens

Förslag till framtida övervakningssystem för antibiotikaresistens, antibiotikaförsäljning och förskrivningsorsaker

Rapportering av Stramas och Smittskyddsinstitutets regeringsuppdrag, levererat 081118

Regeringens proposition 2005/06:50. Strategi för ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar

Regeringen överlämnade propositionen till Riksdagen 051205. Innehållet bygger till stora delar på det förslag till handlingsplan, SPAR som togs fram av Socialstyrelsen 2002. Propositionen har ett brett perspektiv och täcker utöver humanmedicinen även tandvård, veterinärmedicin, livsmedel, växtskyddsmedel och genetiskt modifierade mikroorganismer.

Faktarapporter från Strama

Den 1 juli 2010 överfördes det tidigare nationella Stramas regeringsuppdrag till Smittskyddsinstitutet och ett Stramaråd instiftades vid myndigheten. Smittskyddsinstitutet hanterar från den 1 juli 2010 kunskapsunderlag som tidigare tagits fram av nationella Strama. Dokumenten kommer utifrån ny forskning, omvärldsförändringar och ny kunskap att omarbetas av Smittskyddsinstitutet.

 

MRSA i samhället

MRSA har länge varit en av de vanligaste orsakerna till vårdrelaterade infektioner i världen. I Sverige sprids idag MRSA dock främst ute i samhället och de som smittas är oftast yngre än de som smittas inom vården. Strama har därför tillsammans med experter tagit fram ett kunskapsunderlag om MRSA i samhället. Det beskriver bland annat det epidemiologiska läget samt erfarenheter av utbrott av MRSA i olika miljöer och grupper i samhället. Förslag ges också till strategier för att motverka smittspridning. Dokument togs fram av Strama 2010-06 men hanteras från och med den 1 juli 2010 av
Smittskyddsinstitutet

Spridning av MRSA sker huvudsakligen via direktkontakt hud mot hud eller indirekt via förorenade händer eller föremål. Förskolan är en riskmiljö i samhället där MRSA dokumenterats. Socialstyrelsen och Strama har därför gemensamt tagit fram ett dokument om MRSA i förskolan för att ge stöd till ansvariga inom förskolan och hälso- och sjukvården.

ESBL-resistens hos tarmbakterier - förslag till åtgärdsprogram

Med anledning av den ökade förekomsten och spridningen har Strama tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram för att bromsa utvecklingen. Faktaunderlag och erfarenheter är hämtade från ett tjugotal experter, utsedda av sina respektive organisationer