Nationella behandlingsrekommendationer sorterat på sjukdom

Borrelia

Läkemedelsbehandling av borreliainfektion 2009 – Läkemedelsverket

Behandlingstid vid borreliainfektion 2013 – SBU

CNS-infektion

Bakteriella CNS-infektioner rev 2022  – Svenska Infektionsläkarföreningen

Virala CNS-infektioner rev 2022 – Svenska Infektionsläkarföreningen

Endokardit

Antibiotikaprofylax i tandvården 2012 med tillägg Antibiotikaprofylax för att förebygga endokardit i samband med odontologiska ingrepp 2016
– Läkemedelsverket

Infektiös endokardit rev 2023 – Svenska Infektionsläkarföreningen

Hud- och mjukdelsinfektion

Hud- och mjukdelsinfektioner 2018 – Läkemedelsverket

Influensa

Behandling och profylax av influensa med antivirala medel 2011 – Läkemedelsverket

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom - KOL

Läkemedelsbehandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) 2015 – Läkemedelsverket

Nationellt vårdprogram för KOL  2014 – Svensk lungmedicinsk förening

Led- och skelettinfektion

Led- och skelettinfektioner rev 2023 – Svenska Infektionsläkarföreningen

Luftvägsinfektion

Behandling av luftvägsinfektioner hos barn med läkemedel och andra preparat 2016 – SBU

Faryngotonsillit

Faryngotonsilliter i öppenvård 2012 – Läkemedelsverket

NLI – nedre luftvägsinfektion

Farmakologisk behandling av nedre luftvägsinfektioner i öppen vård 2008 – Läkemedelsverket

Sjukhusförvärvad pneumoni 2016 – Läkemedelsverket

Samhällsförvärvad pneumoni rev 2016 – Svenska Infektionsläkarföreningen

Otit

Otit (akut mediaotit – AOM) 2010 – Läkemedelsverket

Sinuit

Behandling av rinosinuit 2020 – Läkemedelsverket

 

RSV-infektioner

Handläggning av RSV-infektioner 2015 – Läkemedelsverket

Sepsis

Sepsis och septisk chock  rev 2022 – Svenska Infektionsläkarföreningen

Neonatal sepsis 2013 – Läkemedelsverket

Sexuellt överförbara sjukdomar

Sexuellt överförbara bakteriella infektioner 2015 – Läkemedelsverket

Tandvård

Antibiotikabehandling i tandvården 2014 – Läkemedelsverket

Antibiotikaprofylax i tandvården 2012 med tillägg Antibiotikaprofylax för att förebygga endokardit i samband med odontologiska ingrepp 2016 – Läkemedelsverket

Urinvägsinfektioner

UVI – Urinvägsinfektioner i öppenvård  2017 – Läkemedelsverket

UVI hos vuxna  rev 2020 – Svenska Infektionsläkarföreningen