Behandling av infektioner orsakade av ESBL-producerande Enterobacteriaceae och karbapenemresistenta gramnegativa bakterier

Programråd Strama har identifierat behandling av ESBL-producerande och karbapenemresistenta gramnegativa bakterier som ett prioriterat område. Infektioner orsakade av dessa bakterier är förknippade med ökad risk för terapisvikt, förlängd sjuklighet och ökad risk för mortalitet vid allvarliga infektioner. Förekomsten ökar i Sverige och det finns ett behov att öka kunskapen och beredskapen för att handlägga dessa patienter.

Uppdatering av dokumenten är gjord under juni 2018.

I denna uppdaterade version 1 har pediatriskt perspektiv lagts till under respektive sektion som komplettering till det ursprungliga dokumentet som publicerades 2017. I Appendix I och II framgår också specifika barndoseringar och kommentarer för respektive läkemedel. Särskilt för behandling av karbapenemresistenta bakterier finns dock mycket begränsad information specifikt för barn.
Dokumentet kommer att revideras årligen eller när det tillkommer viktig ny information.