Antibiotikaförsäljning

Den läkemedelsstatistik som redovisas för Sverige bygger på Apotekens försäljning. Öppenvård inkluderar försäljning via förskrivning (recept och dosexpedierade läkemedel) medan Slutenvård inkluderar försäljning via slutenvårdsrekvisition. Försäljning per län baseras för öppenvård på folkbokföring och för slutenvård på kund (t.ex. sjukhus).

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten publicerar regelbundet årsrapporter, kvartalsrapporter och månadsrapporter över antibiotikaförsäljningen i Sverige. Följ länken: Folkhälsomyndigheten statistik.

På samma sida finns statistik över tandläkarnas antibiotikaförskrivning, PRIS – primärvårdens register över infektioner i Sverige samt information om MIRA-projektet – mått och indikatorer för rationell antibiotikaförbrukning.

 

Infektioner och antibiotika på särskilt boende – En sammanställning av resultat från Svenska HALT 2022

HALT infektioner-och-antibiotika-pa-sarskilt-boende-80-en-sammanstallning-av-resultat-fran-svenska-halt-2022

Socialstyrelsens statistikdatabas för läkemedel

Statistikdatabasen innehåller uppgifter om läkemedel som expedierats mot recept år 2006-2015. Uppgifter om dosförpackade läkemedel ingår men inte rekvirerade läkemedel till slutenvård/öppenvård eller egenvårdsförsäljning. I statistiken finns för varje läkemedelssubstans/grupp uppgifter om antalet personer som minst en gång under året gjort ett apoteksuttag, det totala antalet expedierade recept och antalet definierade dygnsdoser (DDD). Man får själv fylla i parametrar för att göra sin sökning.
Socialstyrelsens statistikdatabas

Vården i siffror

Vården i siffror vänder sig till dig som är intresserad av hur svensk hälso- och sjukvård utförs och vilka resultat den får.
Vården i siffror är en websida där en mängd med mått och resultat inom svensk hälso- och sjukvård presenteras. Den underliggande informationen kommer från vården och samlas in i ett flertal olika register – många av indikatorerna har sitt ursprung i diagnos-specifika så kallade kvalitetsregister.
Tanken med en öppen publikation av olika indikatorer är att det ska skapa en ökad transparens och diskussion kring kvaliteten på hälso- och sjukvården i Sverige. Förhoppningen är att denna ökade transparens i sin tur ska leda till mer kvalitet och förbättringsarbete ute i vården.
Vården i siffror kommer att bidra till hälso- och sjukvårdens ledning och styrning genom att belysa bra och mindre bra resultat som underlag för fördjupade analyser.
Vården i siffror

Läkemedelsförsäljning i Norden och Europa

Den svenska regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, gjorde i slutet av 2010 en överenskommelse om prestationsbaserad ersättning för patientsäkerhetsarbete i landstingen. Det var en tidsbegränsad satsning som pågick under perioden 2011–2014 och en av indikatorerna var förbättrad antibiotikaanvändning. Folkhälsomyndigheten var intresserad av att jämföra antibiotikaförsäljningens utveckling i Sverige under mätperioden med den i de nordiska länderna Norge, Danmark och Finland. Därför sammanställdes data från Folkhälsomyndigheten med data från Folkehelseinstituttet i Norge, Statens Serum Institut i Danmark och Folkpensionsanstalt i Finland. Se siffrorna här.

Försäljningsdata för antibiotika, samt vissa läkemedel mot svamp och virus har samlats in för de europeiska länderna sedan 1997. Data finns tillgängliga hos ECDC, den europeiska smittskyddsmyndigheten. Folkhälsomyndigheten koordinerar sammanställning av data i Sverige.

ECDC:s interaktiva databas

Rapporter på ECDC:s webbplats