Genomförda utbildningar och workshops

Användning och spridning av presentationsbilder från Stramas hemsida
De slutsatser och budskap som förmedlas i föreläsningar och presentationer är författarnas egna.
Materialet får användas fritt vid undervisnings- och utbildningstillfällen där deltagaravgift inte tas ut, men får inte användas i kommersiellt sammanhang utan särskild överenskommelse. Tag kontakt med Strama angående detta.
Material som laddats ner från Stramas hemsida skall användas med tydlig källhänvisning.

Workshop Antibiotikaronder på sjukhus 5 februari 2019

Antibiotikaronder på utvalda sjukhusavdelningar är ett långsiktigt och prioriterat område för Nationella Strama och vi vet att många av er arbetar med det i praktiken.
Workshop med fokus på erfarenhetsutbyte när det gäller utförande och uppföljning.

Workshop om antibiotikaresistensdata ur ett empiriskt behandlingsperspektiv

Workshopen hölls i Stockholm den 22 november 2018
Den allt tilltagande resistensutvecklingen kräver kontinuerlig övervakning av de antibiotikaresistensdata som ligger till grund för empiriska behandling av våra vanligaste infektioner.
Enkäter till såväl laboratorierna som Strama-ansvariga samt föregående års workshop har tydliggjort behovet av en gemensam årlig workshop i ämnet.
Dagen fokuserar på resistensdata som genereras och återkopplas lokalt för att stödja den kliniskt verksamma kollegan i val av behandling och vilka data som bör finnas tillgängliga lokalt och nationellt idag och framöver. Data från Svebar kommer att bli en viktig del för att underlätta det lokala arbetet.

Film från dagen kommer

Antibiotikaforum 2018

Antibiotikaforum hölls den 15 november 2018 och är en möjlighet för intresserade från alla sektorer att mötas och utbyta kunskap och erfarenheter.

Årets tema är Förebyggande insatser!

Material från dagen finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

HALT 2018

Veckorna 41-43 arrangerades fyra separata webbinarier på totalt 40 minuter per gång.
Varje webbinarie består av två delar: en kortare, kondenserad föreläsning i realtid (15- 20 min) följt av öppen frågestund via chatt i realtid. Allt finns inspelat och finns att hitta på Folkhälsomyndighetens hemsida för HALT.

Vad är HALT och varför mäter vi?

Hur utför jag en mätning? Genomgång av metod och inmatning av data.

Hur får jag ut enhetens resultat samt nationell data? Genomgång av modul samt öppen data.

Att jobba med förbättringsarbete. Metoder och verktyg.

Film: Urinvägsinfektion hos äldre – en (alltför) lätt diagnos?
Film: Svårläkta sår när behöver antibiotika ordineras?

HALT-mätning sker under veckorna 46-47 (12-25 november)

Workshop om ”antibiotic stewardship” på sjukhus

Workshopen genomfördes 18 april 2018

Allt fler Stramagrupper har eller planerar för att öka stramainsatserna på våra sjukhus – en viktig del i detta arbete är antibiotikaronder. Dagen fokuserade på stramafrågor för att öka och utvärdera följsamheten till behandlingsriktlinjerna inom sluten vård.
Stort fokus låg på antibiotikaronder:
– hur kan de genomföras
– hur kan de utvärderas – effekt, ekonomi
– hur har de gått för de som hållit på ett längre tag
– hur kan de permanentas på sikt, organisatorisk tillhörighet, ekonomi

Filminspelning från dagen

Antibiotikaforum 2017

Material från Antibiotikaforum på Europeiska antibiotikadagen 18 november 2017

Länk till Folkhälsomyndigheten – antibiotikaforum

Workshop om resistensdata november 2017

Programråd Strama och Folkhälsomyndigheten  arrangerade gemensamt en dag om antibiotikaresistensdata ur ett empiriskt behandlingsperspektiv.

Målgruppen för dagen var kliniska mikrobiologer samt Stramaverksamma läkare med intresse för antibiotikaresistensdata ur ett empiriskt behandlingsperspektiv och hur dessa bäst ska tas fram.

Vi har samlat presentationerna här nedan.

Workshopen är inspelad och filmen kan ses här.

Regional workshop om svenska HALT v 38 och 39 2017

Svenska HALT är en punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner, antibiotikaanvändning och riskfaktorer på särskilt boende. Syftet med mätningen är att stödja det lokala arbetet med att förebygga infektioner förvärvade på särskilt boende samt att optimera antibiotikaanvändningen.
En målsättning med dagen är att deltagarna kan organisera och genomföra en effektiv och välplanerad HALT-mätning. Syftet med workshoparna är att motivera alla kommuner att delta i den årliga mätningen Svenska HALT samt att stimulera till användning av resultaten i ett systematiskt förbättringsarbete.
Vid dessa workshops ges en bakgrund till mätningen och återkoppling av resultat. Erfarenheter av genomförande av mätning och förbättringsarbete presenteras och diskuteras genom goda exempel från verksamheter.

Årets tema var sår och arrangerades på fyra orter under veckorna 38-39.

Inspelning av workshop finns att tillgå på SKLPlay

Du kan då välja att se hela dagen eller ett separat avsnitt.

Svenska HALT – Folkhälsomyndigheten

Stramadagen 2017

Dagen arrangerades 10 maj av Stramanätverket, Folkhälsomyndigheten och Programråd Strama med flera bidrag från lokala Stramagrupper.

Ur innehållet
•Vad kan och måste vi kunna göra för att klara framtidens antibiotikaresistens?
•Hur ska data analyseras och återkopplas för att användas i verksamheten?
•Vilka är verktygen för ett fortsatt arbete för en hållbar antibiotika­användning?
•Hur är det egentligen med ESBLCARBA? Och ESBL i djur och natur? Och hur ska multiresistenta bakterier bäst behandlas?

Dessa frågor och många fler diskuterades under dagen. I vanlig ordning presenterades även lokala bidrag som visar på goda exempel.

I år föreläste Theo Verheij, professor i allmänmedicin vid universitet i Utrecht i Holland och bedriver världsledande forskning kring infektionssjukdomar och antibiotikaanvändning i primärvård. På Stramadagen föreläste Theo om patientsäkerhet och infektionssjukdomar.

Presentationer från Stramadagen 2017

Workshops antibiotikaronder på sjukhus

Strukturerad uppföljning av antibiotikabehandling på sjukhus via antibiotikaronder är en viktig del av Antimicrobial Stewardship.
Workshopen innehöll en beskrivning av Antimicrobila Stewardship, Fredrik Resman från Malmö presenterade sina och Skånes erfarenheter av antibiotikaronder. Workshoparna innehöll även diskussion om målsättning, praktiskt genomförande, planering och ekonomi.
Göteborg 22/11, Jönköping 23/11, Stockholm 7/12 och Umeå 8/12

Regional workshop om svenska HALT v 39 och 40 2016

Svenska HALT är en punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner, antibiotikaanvändning och riskfaktorer på särskilt boende. Syftet med mätningen är att stödja det lokala arbetet med att förebygga infektioner förvärvade på särskilt boende samt att optimera antibiotikaanvändningen.
En målsättning med dagen är att deltagarna kan organisera och genomföra en effektiv och välplanerad HALT-mätning. Syftet med workshoparna är att motivera alla kommuner att delta i den årliga mätningen Svenska HALT samt att stimulera till användning av resultaten i ett systematiskt förbättringsarbete.
Vid dessa workshops kommer det ges en bakgrund till mätningen och återkoppling av resultat. Erfarenheter av genomförande av mätning och förbättringsarbete kommer presenteras och diskuteras genom goda exempel från verksamheter.
Workshopen i Stockholm spelades in, filmen hittar du på SKLplay

Material som visades under dagen finner du nedan genom att klicka på knappen ”Visa/dölj filer”

Se mer information om HALT på Folkhälsomyndighetens hemsida

Infektionsveckan 2016

Material från Infektionsveckan i Helsinborg 23-27 maj finns på Infektionsläkarnas hemsida
infektion.net

Stramadagen 11 maj 2016

Långholmen 17-18 mars 2016

Stramautbildning på Långholmen 17-18 mars 2016. Presentationer från den nationella utbildningen för stramamedarbetare på Långholmen. Detta är en fortsättning på de kurser som tidigare har hållits på Wiks herrgård i Uppsala