Om tandvårdsstrama

Tandvårds-Strama
Tandvårds-Strama skapades under 2007. Det huvudsakliga syftet med Tandvårds-Strama är att stödja och bidra till en rationell antibiotikabehandling inom tandvården i Sverige. Genom att arbeta för nationella terapirekommendationer och handlingsplaner deltar man i arbetet för en minskad antibiotikaanvändning och mot en ökad antibiotikaresistens.

Tandvårds-Strama struktur och organisation
Tandvårds-Strama strävar efter att ha en bred förankring i svensk tandvård. Dessutom är det viktigt med kontaktytor mot sjukvård, myndigheter och universitet.
Tandvårds-Strama representerar idag samtliga odontologiska fakulteter, flera special- och specialistområden inom odontologin, samt farmakologisk och medicinsk kompetens. Tandvårds-Strama strävar även efter samarbete och förankring i olika regionala Strama-grupper i landet.
Idag fungerar Tandvårds-Strama med stöd från Folkhälsomyndigheten.

Tandvårds-Strama mål
Förutom att arbeta med framtagande av olika rekommendationer avseende användning av antibiotika i tandvården har Tandvårds-Strama en viktig roll när det gäller kunskapsspridning avseende antibiotika. En annan viktig roll är implementering av framtagna rekommendationer. Dessutom ska Tandvårds-Strama övervaka förskrivningen av antibiotika inom tandvården i Sverige.
Tandvårds-Strama ska också identifiera kunskapsluckor samt stimulera till forskning inom området.

Tandvårds-Strama medlemmar:
Mikael Zimmerman, Hässleholm, ordförande
Gunnar Dahlén, Göteborg
Bengt Götrick, Malmö
Per Rabe, Halland
Karin Danielsson, Umeå
Margareta Hultin, Stockholm
Petteri Sjögren, Göteborg
Aron Naimi Akbar, Stockholm
Helena Ahlinder, Borås

Representanter för Folkhälsomyndigheten
Charlotta Edlund och Christer Norman