Svensk strategi mot antibiotikaresistens

Sveriges tidigare strategi på området beslutades 2005. Regeringen beslutade i 23 april 2016 om en ny och uppdaterad strategi på området. Den största förändringen gentemot tidigare är ett tydligt internationellt perspektiv, där Sverige redan idag spelar en viktig roll i det internationella arbetet på området.

Den nya strategin har sju målområden:
1. Ökad kunskap genom stärkt övervakning
2. Fortsatt starka förebyggande åtgärder
3. Ansvarsfull användning av antibiotika
4. Ökad kunskap för att kunna förebygga och bekämpa bakterieinfektioner och antibiotikaresistens med nya metoder
5. Ökad kunskap i samhället om antibiotikaresistens och motåtgärder
6. Stödjande strukturer och system
7. Ledarskap inom EU och internationellt arbete

10-punktsprogram för minskad antibiotikaresistens i sjukvården

Stramas och Infektionsläkarföreningens 10-punktsprogram som togs fram 2010 och har reviderats 2014 och 2022. Flera regioner har officiellt antagit programmet och införlivat det i sin antibiotikapolicy.

NAG Stramas nationella slutenvårdsindikatorer för antibiotika

Indikatorer för rationell antibiotikaanvändning i slutenvård

Indikatorerna är framtagna av EU:s och USA:s arbetsgrupp om antibiotikaresistens: Transatlantic Task Force on Antibiotic Resistance (TATFAR).

Föreslagna minimiresurser till regionalt stramaarbete

Sedan oktober 2023 finns ett dokument som kan användas som riktmärke för vilka resurser Stramaarbetet minst behöver ha regionalt och lokalt på akutsjukhus. Dokumentet är framtaget av NAG Strama och har efterfrågats såväl av regionala Stramagrupper som av beslutsfattare på olika nivåer.

Stramarapport antibiotikaronder februari 2019

Antimicrobial stewardship avser samordnade insatser avsedda att mäta och förbättra användningen av antimikrobiella läkemedel med avseende på bland annat preparatval, dosering, behandlingstid och administreringssätt. Målet är att uppnå god klinisk effekt, minska risken för biverkningar och resistensutveckling, vilket också leder till minskade kostnader för sjukvården.

Kvalitetsindikatorer vid digitala vårdmöten

NAG Strama har nu uppdaterat dokumentet Rekommendationer för kvalitetsindikatorer vid digitala vårdmöten från 2019. Ett tillägg i den nya versionen är att man inte beräknar eller tar hänsyn till indikatorer där antalet satta diagnoser för en enskild vårdgivare understiger 100. Avsnittet om handläggning av rinosinuit (bihåleinflammation) är också uppdaterat på grund av nya nationella behandlingsrekommendationer.

WHO Global Action Plan on Antimicrobial resistance

Den 18-26 maj 2015 träffades hälsoministrar från hela välden för det årliga mötet i Världshälsoförsamlingen i Geneve. Bland flera stora frågor avhandlades även en global handlingsplan för arbetet mot antimikrobiell resistens (AMR) inklusive antibiotikaresistens.