Nationella Strama

Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning, NSK, startades 2008 utifrån ett statligt initiativ för att öka samverkan mellan myndigheter, vårdgivare och kommunernas sociala verksamheter avseende införande och spridning av ny kunskap och metoder. Arbetet har en bred förankring med flera aktörer bakom sig; hälso- och sjukvårdsregioner, SKL, Socialstyrelsen, SBU, TLV, Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Svenska Läkaresällskapet och Svensk sjuksköterskeförening. Övergripande mål är:

  • En kunskapsbaserad och mer jämlik hälso- och sjukvård och socialvård
  • En snabbare och mer likvärdig tillgång till nya effektiva läkemedel
  • Effektivare resursutnyttjande
  • Förbättrat samarbete och samordning nationellt, regionalt och lokalt.

Genom Nationell arbetsgrupp Strama blir arbetet mot antibiotikaresistens ytterligare integrerat i landstingens och regionernas kärnverksamhet. Arbetet medför att en nationell struktur för kunskapsbaserad vård, erfarenhetsutbyte och lärande fördjupas. Strama är inget projekt utan en metod för förbättringsarbete för att säkerställa möjligheterna till en god och säker sjukvård både nu och i framtiden. Det fortsatta arbetet sker i nära samarbete med de lokala Stramagrupperna och Folkhälsomyndigheten.

Stramanätverket

Stramanätverket bildades formellt 2011, som en frivillig sammanslutning av alla landstingens Stramagrupper. Stramanätverket har som övergripande syfte att verka för en rationell antibiotikabehandling och mot ökad antibiotikaresistens. En viktig del i detta är att underlätta ett snabbt utbyte av idéer och arbetsmodeller mellan Stramagrupperna i landet,

Folkhälsomyndighetens samverkansgrupp för Stramaarbete

Folkhälsomyndighetens samverkansgrupp för Stramaarbete är ett rådgivande organ till Folkhälsomyndigheten, som också utser rådets ledamöter. Stramanätverket med de ingående lokala grupperna och Stramarådet samverkar.