2018/10/29

Säkerhetsvarning för kinoloner

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetskommitté (PRAC) rekommenderar begränsningar i användningen av systemiska och inhalerade kinolon- och fluorokinolonantibiotika efter en genomgång av invalidiserande och långvariga biverkningar som rapporterats för dessa läkemedel.

PRAC rekommenderar att fluorokinoloner:

  • inte bör användas i följande fall:

– för att behandla infektioner som kan bli bättre utan behandling eller inte är allvarliga (såsom halsinfektioner);

– för att förebygga turistdiarré eller återkommande fall av nedre urinvägsinfektioner (som ej sträcker sig ovanförblåsan);

– för att behandla patienter som tidigare upplevt en allvarlig biverkan med en kinolon eller fluorokinolon;

– för att behandla milda till måttligt allvarliga infektioner, förutom i de fall andra antibakteriella läkemedel som vanligtvis rekommenderas inte kan användas.

  • bör användas med försiktighet framför allt hos äldre, patienter med njurproblem, transplanterade patienter eller de som behandlas med systemiska kortikosteroider. Dessa patienter har en högre risk för senskador orsakade av kinoloner och fluorokinoloner.

Strama har sedan många år verkat för att flurokinoloner bara ska användas på det fåtal indikationer som finns angivet i nationella behandlingsrekommendationer och med särskilt beaktande av att följa rekommenderad behandlingstid

Mer info via dessa länkar:

Läkemedelsverket

EMA


Rapport