Scarlatina

Scarlatina 2023-03-30

Informationen finns även i appen Strama Nationell här.

Läkemedelsverkets workshops

Klicka på rekommendationen för att komma till informationen på Läkemedelsverkets hemsida. Observera datum för rekommendationen. På läkemedelsverkets hemsida finns förutom själva rekommendationen ofta bakgrundsdokumentation och power-point bilder.

Antibiotikabehandling i tandvården 2014

Antibiotika till gravida och ammande 2023

Antibiotikaprofylax i tandvården 2012 med tillägg Antibiotikaprofylax för att förebygga endokardit i samband med odontologiska ingrepp 2016

Läkemedelsbehandling av borreliainfektion 2009

Hud- och mjukdelsinfektioner 2018

Behandling och profylax av influensa med antivirala medel 2011

Läkemedelsbehandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) 2015

Farmakologisk behandling av nedre luftvägsinfektioner i öppen vård 2008

Faryngotonsilliter i öppenvård 2012

Neonatal sepsis 2013

Otit (akut mediaotit – AOM) 2010

Sjukhusförvärvad pneumoni 2016

Behandling av rinosinuit 2020

Handläggning av RSV-infektioner 2015

Sexuellt överförbara bakteriella infektioner 2015

UVI – Urinvägsinfektioner i öppenvård rev 2019

Svensk Lungmedicinsk förening

Det nationella vårdprogrammet har tillkommit på initiativ av Svensk Lungmedicinsk Förening.
Uppdraget har varit att skapa ett evidensbaserat väl förankrat vårdprogram som täcker alla delar i vårdkedjan.
Specialitetsföreningarna för lungmedicin, invärtesmedicin, allmänmedicin och geriatrik har fått utse representanter i arbetet. Dessutom har klinisk fysiolog, intensivvårdsläkare och infektionsläkare deltagit.
Sjukgymnaster, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, dietister och kuratorer har deltagit och patientföreningen har varit representerad.
Slutprodukten har granskats och godkänts av specialitetsföreningarna för lungmedicin, invärtesmedicin, allmänmedicin och geriatrik.

Nationellt vårdprogram för KOL  2015