Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

Denna broschyr innehåller sammanfattningar av behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård, sammanställda av Smittskyddsinstitutet och Läkemedelsverket 2013. Smittskyddsinstitutets verksamhet övergick 1 januari 2014 till Folkhälsomyndigheten som från detta datum tillsammans med Läkemedelsverket ansvarar för denna broschyr.

Detta är tredje upplagan, tredje tryckningen. Publicerad i februari 2016.

Ladda ner broschyren från Folkhälsomyndigheten.

behandlingsrekommendationer-oppenvard-2012-15-26pdfrszww141-90

Läkemedelsverkets workshops

Klicka på rekommendationen för att komma till informationen på Läkemedelsverkets hemsida. Observera datum för rekommendationen. På läkemedelsverkets hemsida finns förutom själva rekommendationen ofta bakgrundsdokumentation och power-point bilder.

Antibiotikabehandling i tandvården 2014

Antibiotikabehandling vid graviditet 2006

Antibiotikaprofylax i tandvården 2012 med tillägg Antibiotikaprofylax för att förebygga endokardit i samband med odontologiska ingrepp 2016

Läkemedelsbehandling av borreliainfektion 2009

Hud- och mjukdelsinfektioner 2018

Behandling och profylax av influensa med antivirala medel 2011

Läkemedelsbehandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) 2015

Farmakologisk behandling av nedre luftvägsinfektioner i öppen vård 2008

Faryngotonsilliter i öppenvård 2012

Neonatal sepsis 2013

Otit (akut mediaotit – AOM) 2010

Sjukhusförvärvad pneumoni 2016

Behandling av rinosinuit 2005

Handläggning av RSV-infektioner 2015

Sexuellt överförbara bakteriella infektioner 2015

UVI – Urinvägsinfektioner i öppenvård 2017

Infektionsläkarna vårdprogram

Infektiös endokardit 2016

Bakteriella CNS-infektioner 2010

Virala CNS-infektioner 2016

Samhällsförvärvad pneumoni 2016

Led- och skelettinfektioner 2008 (ny version kommer att publiceras under 2018)

UVI hos vuxna 2012-2013

Svår sepsis och septisk chock 2015

 

Svensk Lungmedicinsk förening

Det nationella vårdprogrammet har tillkommit på initiativ av Svensk Lungmedicinsk Förening.
Uppdraget har varit att skapa ett evidensbaserat väl förankrat vårdprogram som täcker alla delar i vårdkedjan.
Specialitetsföreningarna för lungmedicin, invärtesmedicin, allmänmedicin och geriatrik har fått utse representanter i arbetet. Dessutom har klinisk fysiolog, intensivvårdsläkare och infektionsläkare deltagit.
Sjukgymnaster, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, dietister och kuratorer har deltagit och patientföreningen har varit representerad.
Slutprodukten har granskats och godkänts av specialitetsföreningarna för lungmedicin, invärtesmedicin, allmänmedicin och geriatrik.
Angående vårdprogrammets evidensbas se punkt Evidensnivåer.

Nationellt vårdprogram för KOL  2014